เราจะบริจาค 10% จากค่าคอมที่ได้รับ เพื่อมอบให้ศูนย์ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน บ้านธรรมนำใจ
เราไม่ได้ทำเพื่อลาภสักการะ เราจึงไม่กลัวยากจน เราไม่ได้ทำเพื่อความเป็นใหญ่ เราจึงไม่กลัวตกอับ เราไม่ได้ทำเพื่อคำสรรเสริญ เราจึงไม่กลัวคำนินทา เราไม่ได้ทำเพื่อประโยชน์สุขส่วนตัว เราจึงไม่กลัวทุกข์ยาก แต่เราทำเพื่ออนาคตอันสดใส ของลูกหลานไทยทุกคน
หน้าแรก | สอบถาม | วิธีการสั่งซื้อ | วิธีการโอนเงิน ชำระเงิน | วิธีการจัดส่ง

หนังสือธรรมะ : คู่มือพ้นทุกข์

หนังสือธรรมะ : คู่มือพ้นทุกข์

หนังสือธรรมะ : คู่มือพ้นทุกข์

หนังสือธรรมะ : คู่มือพ้นทุกข์

ชุด ชาตกาล ๑๐๐ ปีเรื่อง คู่มือพ้นทุกข์

พุทธศาสนา คือ หลักความจริงของธรรมชาติที่กล่าวถึงความทุกข์ และความสิ้นทุกข์

ดังพุทธภาษิตว่า…ตถาคต ย่อมบัญญัติสอนแต่ความทุกข์ และความดับไม่เหลือแห่ง

ความทุกข์เท่านั้น…

คนทั่วไปเข้าใจว่า ความทุกข์ คือ การต้องทนอยู่กับสิ่งที่ไม่ชอบ หรือไม่พอใจ ครั้นได้

สิ่งที่เรียกร้องต้องการ เพื่อมาปรนเปรอความรู้สึกชอบพอใจ ก็เรียกว่า ความสุข ดังนั้นจึง

พยายามหลบเลี่ยง หรือหลีกหนีสิ่งที่เกลียด และเสาะแสวงสิ่งที่รักใคร่มาไว้กับตน และ

ปรารถนาให้คงอยู่ตลอดไป โดยไม่พยายามทำความเข้าใจให้ถูกต้องว่า แท้จริงแล้วหามี

สิ่งใดที่เที่ยงแท้ถาวรไม่ แม้ความรัก ความเกลียดอันเป็นความคิด และอารมณ์ที่เกิดในจิต

นั้นก็แปรเปลี่ยนไปหาความแน่นอนไม่ได้ ความมุ่งหวังยึดถืออันเกิดแต่ความเข้าใจ และ

พอใจอย่างผิดๆ นี้ผลักไสให้ทุกคนดิ้นรนกระวนกระวาย หรือโหยหาอาวรณ์ ครั้งแล้ว

ครั้งเล่าในสิ่งที่ไม่มีอยู่จริง และเป็นไปไม่ได้ จนกว่าจะเกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง

ดังนั้นโวหารในทางศาสนาที่ว่าทุกคน รักสุข เกลียดทุกข์ จะเป็นจริงต่อเมื่อคนนั้นเห็น

ชัดแล้วว่า ทุกข์ คืออย่างไร แล้วเกลียดความทุกข์ที่ขบกัดตนอย่างแสนสาหัส จนได้ข้อสรุป

ว่าจักต้องไปให้พ้นจากความทุกข์นั้นให้ได้ (คำว่า ไป ในที่นี้คือ การไปทางใจ มิใช่ร่างกาย

มิใช่ทางร่างกาย หรือวัตถุ) มิฉะนั้นก็ยังจะต้องมืดมัวเมาหมกฝังอกฝังใจใฝ่หาความสุข วิ่งหนี

ความทุกข์ ในความหมายแห่งความชอบ ไม่ชอบไปจนตลอดชีวิต ไม่อาจมีอิสรภาพ และความ

สงบเย็นได้ และกล่าวได้ว่าแท้ที่จริงเขามิได้เกลียดทุกข์หรอก เพราะเขายังไม่ยอมละเหตุของ

ทุกข์ เขาจะไปพ้นจากสิ่งนั้นได้อย่างไร และที่จริงเขาก็มิได้รักสุข เพราะเขาไม่รู้ว่าความสุข

ที่แท้จริง คืออะไร จะได้มา หรือปรากฏขึ้นโดยการทำอย่างไร และไม่ยอมลงมือกระทำให้เกิดมี

ขึ้น

หนังสือเล่มนี้เป็นธรรมบรรยายที่จะให้ความกระจ่างแก่ผู้อ่านได้เป็นอย่างดีในปัญหาเรื่อง

ความยึดมั่นถือมั่น อันเป็นเหตุแห่งความทุกข์ ไม่ว่าจะเป็นความยึดมั่นในกาม ในทิฏฐิ

ความเห็นในศีลวัตรข้อปฏิบัติ และในวาทะความเชื่อว่าตัวตน พร้อมทั้งยังให้แนวทาง

และวิธีศึกษาพุทธศาสนาเพื่อถอนความยึดมั่นถือมั่นทำให้ได้รับผลแห่งการปฏิบัติชั้น

โลกุตตรธรรม นำไปสู่สิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์จะพึงได้รับ

นอกจากนั้น ยังช่วยให้เข้าใจตัวพระพุทธศาสนาโดยเค้าโครงทั้งหมด และโดยแก่นแท้ 

แง่เขว หรือเข้าใจผิดทั้งหลายที่เกิดจากความยึดมั่นถือมั่นอย่างผิดๆ ได้รับการประมวล

เพื่อยกให้เป็นตัวอย่าง และช่วยแก้ไขความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนของชาวพุทธได้เป็นอย่างดี

ช่วยให้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ไม่งมงาย และไม่หลงทาง หรือเนิ่นช้า นับว่าเป็นคำบรรยาย

ที่มีประโยชน์น่าอ่านมากที่สุดเล่มหนึ่ง สำหรับสังคมปัจจุบัน ที่สำคัญผิดในหลักพุทธธรรม

และกำลังสับสนไขว้เขว รวนเรในการปฏิบัติอยู่อย่างมากมายนี้

คำบรรยายหลักพระพุทธศาสนาชุดนี้ ท่านพุทธทาส ไดเแสดงแก่คณะผู้ที่จะได้รับการโปรด

เกล้าฯ เป็นตุลาการว่าด้วย การถอนความยึดมั่นตามหลักพุทธศาสนา ธรรมทางมูลนิธิ

ไชยา เคยจัดพิมพ์ขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๑ และขาดคราวไปนานหาอ่านได้ยาก

ในวาระที่ครบรอบ ๑๐๐ ปี ชาตกาลท่านพุทธทาส พร้อมกับที่องค์การยูเนสโกแห่ง

สหประชาชาติ ประกาศยกย่องให้ท่านพุทธทาส เป็นบุคคลสำคัญของโลก ประจำปี

พ.ศ. ๒๕๔๙-๒๕๕๐ ธรรมสภาได้รับความเมตตาจาก คุณครู เมตตา พานิช ให้จัดพิมพ์

หนังสือชุดนี้ขึ้นเพื่อเฉลิมฉลอง ๑๐๐ ปี ท่านพุทธทาส อันเป็นการประกาศพระพุทธศาสนา

ตามคำสอนของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพุทธทาสในปีนี้

 

หลวงพ่อพุทธทาสภิกขุ

รายละเอียดหนังสือ

จำนวน    : 294 หน้า
ขนาดรูปเล่ม    : หนา1.80 x กว้าง18.50 x ยาว26.00 ซ.ม.
ผู้เขียน :
สำนักพิมพ์    : ธรรมสภา
ประเภท :
ธรรมะ/ปรัชญา/ข้อคิด

ราคา 120.00 บาท

บุ๊คดีดอทคอม ศูนย์รวมสื่อธรรมะคุณภาพ เพื่อเป็นสื่อกลางเผยแผ่ธรรมะในรูปแบบของ หนังสือธรรมะ หนังสือสวดมนต์ หนังสือพิมพ์เพื่อแจกเป็นธรรมทาน ซีดีธรรมะ แผ่นพับบทสวดมนต์ หรือในรูปแบบของการ์ตูนธรรมะสำหรับเด็ก เพื่อให้ทุกท่านได้ใช้แจกในงานบุญงานพิธี รับพิมพ์หนังสือสวดมนต์ รับพิมพ์หนังสือธรรมะ และรับจัดทำสื่อธรรมะ จัดทำเพื่ออุทิศบุญกุศลหรือใช้เป็นหนังสืองานศพ ซึ่งเรามุ่งเน้นการเผยแผ่แต่หนังสือที่ถูกต้องตรงตามหลักพุทธศาสนา จัดทำให้มีราคาที่เหมาะสมแก่การเผยแผ่ โดยเป้าหมายให้ราคาถูกลงเรื่อย ๆ ตามจำนวนที่เราร่วมกันพิมพ์ที่มากขึ้น ที่สำคัญ ทุกๆ การสั่งซื้อของท่าน เราจะมอบ 10% จากค่าคอมที่ได้รับ เพื่อสมทบเข้ากองทุนในการดำเนินงานของ ศูนย์ปฏิบัติธรรม "บ้านธรรมนำใจ" หัวลำโพง กรุงเทพฯ ที่เปิดให้สาธุชนทั่วไปได้เข้ามาปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานกันได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย รวมถึงห้องสมุดธรรมะที่มีหนังสือธรรมะให้ยืมและแจกเป็นธรรมทานอีกด้วย


บุ๊คดีดอทคอมบรรจงคัดสรรหนังสือธรรมะ และหนังสือสวดมนต์จากหลายสำนักพิมพ์ ซึ่งทุกโรงพิมพ์ที่รับจัดพิมพ์หนังสือธรรมะ และหนังสือสวดมนต์เราก็ได้เลือกเป็นอย่างดี โดยเรามุ่งเน้นให้ผู้ที่ต้องการพิมพ์หนังสือสวดมนต์จำนวนมากๆนั้น ให้ได้ราคาจัดพิมพ์ในถูกที่สุดและได้ของดีที่สุด และยังบริการจัดส่งฟรี (กรุงเทพและปริมณฑลฯ) โดยไม่มีขั้นต่ำ หนังสือธรรมะที่บุ๊คดีนำมาเผยแผ่ให้ทุกท่านนั้น ล้วนได้รับการยอมรับและเชื่อถือได้ในการพิมพ์หนังสือธรรมะได้ความถูกต้องตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธองค์ ที่มาในพระไตรปิฎก ครบถ้วนทั้ง พระสูตร พระอภิธรรม และพระวินัย เพราะเหตุนั้น ท่านที่สั่งพิมพ์หนังสือธรรมะ หนังสือสวดมนต์ หรือ แผ่นพับสวดมนต์ กับบุ๊คดีดอทคอม สามารถเชื่อมั่นได้เลยว่า ได้มอบธรรมทาน อันเป็นของแท้ ของจริง ให้กับญาติธรรม นับเป็นบุญกุศลอันยิ่งใหญ่ สมดังพุทธพจน์ ที่ว่า สพฺพทานํ ธมฺมานํ ชินาติ. การให้ธรรมะเป็นทาน ชนะการให้ทั้งปวงฯ บุ๊คดีดอทคอม ขอกราบอนุโมทนาในบุญกุศลที่ทุกท่าน ได้ทำร่วมกันในทุกๆ เล่มหนังสือที่จัดซื้อ-จัดพิมพ์มา ณ โอกาสนี้.