เราจะบริจาค 10% จากค่าคอมที่ได้รับ เพื่อมอบให้ศูนย์ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน บ้านธรรมนำใจ
เราไม่ได้ทำเพื่อลาภสักการะ เราจึงไม่กลัวยากจน เราไม่ได้ทำเพื่อความเป็นใหญ่ เราจึงไม่กลัวตกอับ เราไม่ได้ทำเพื่อคำสรรเสริญ เราจึงไม่กลัวคำนินทา เราไม่ได้ทำเพื่อประโยชน์สุขส่วนตัว เราจึงไม่กลัวทุกข์ยาก แต่เราทำเพื่ออนาคตอันสดใส ของลูกหลานไทยทุกคน
หน้าแรก | สอบถาม | วิธีการสั่งซื้อ | วิธีการโอนเงิน ชำระเงิน | วิธีการจัดส่ง

โครงการเสวนา กองทุนสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์: กองทุนสื่อฯ แบบไหนพาสังคมไทยก้าวหน้า

16/05/12

กองทุนสื่อปลอดภัย

ในปัจจุบันมีสื่อต่างๆ เกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก และได้รับการพัฒนาให้มีรูปแบบที่หลากหลาย นำเสนอผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อประโยชน์ในด้านการพาณิชย์, การศึกษา, ความบันเทิง ฯลฯ  สื่อยังเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญของเด็กและเยาวชน ในแต่ละวันเด็กใช้เวลาอยู่กับสื่อมากยิ่งขึ้น  การส่งเสริมบทบาทสื่อเพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้จึงเป็นสิ่งสำคัญ อีกทั้งยังเป็นการลดปัจจัยเสี่ยงที่มีต่อเด็ก  นอกจากนี้ สื่อยังเป็นช่องทางในการแสดงออกความคิดเห็นของเด็ก เยาวชน ครอบครัว และประชาชนทุกระดับ ซึ่งควรมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกกลุ่มได้เข้ามามีบทบาท และมีส่วนร่วมในการผลิตสื่อสร้างสรรค์ที่ส่งเสริมการเรียนรู้

ในการขับเคลื่อนให้เกิดการ พัฒนาสื่อสร้างสรรค์ที่มีบทบาทส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็ก เยาวชน และครอบครัว ภาคีเครือข่ายสื่อเพื่อเด็กและเยาวชน จึงได้ร่วมกันผลักดันร่าง พ.ร.บ. กองทุนสื่อสร้างสรรค์ มาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี ๒๕๔๘   จนกระทั่ง เมื่อวันที่ ๒ เมษายน  ๒๕๕๕  คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบในร่างพระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและ สร้างสรรค์ พ.ศ…. ตามที่กระทรวงวัฒนธรรมเสนอ และให้ส่งคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎร พิจารณา  อย่างไรก็ตาม ร่าง พ.ร.บ.ฯ ดังกล่าว ถูกวิพากษ์วิจารณ์จากภาคสังคมในด้านหลักการและแนวคิด ตลอดจนโครงสร้าง ที่อาจจะยังไม่ตอบสนองต่อการพัฒนาสื่อสร้างสรรค์ที่มาจากการมีส่วนร่วมของ ประชาชน
ดังนั้นเพื่อขับเคลื่อนให้สาธารณชนมีส่วนร่วมในการเสนอ แนะต่อหลักการและสาระของ ร่าง พ.ร.บ.  กองทุนฯ และมีส่วนร่วมในการกระบวนการผลักดันกฏหมาย  อันเป็นประโยชน์ต่อเด็ก เยาวชน และสังคมอย่างแท้จริง   ตลอดจนสังคมได้รับรู้ เข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญของกองทุนว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวของทุกคน  แผนงานสื่อสร้างสุขภาวะเยาวชน (สสย.) จึงได้จัด โครงการเสวนา “ กองทุนสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ : กองทุนสื่อฯ แบบไหนพาสังคมไทยก้าวหน้า   เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับแนวคิดและบทบาทกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์  เพื่อให้กองทุนดังกล่าว  เป็นกองทุนเพื่อพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ของประชาชนโดยแท้จริง

(ร่าง) กำหนดการเสวนาโต๊ะกลม เรื่อง “กองทุนสื่อฯ แบบไหน  พาสังคมไทยก้าวหน้า”
วันพุธที่ 16 พฤษภาคม  2555
เวลา 13.00-16.30 น.
ณ   ห้องกิ่งทอง โรงแรมเอเชีย  ถนนพญาไท เขตราชเทวี
…………………………………………………………………………………….

13.00                           ลงทะเบียน
13.30 – 13.45 น.            ความเป็นมา  10 ปี 6 รัฐบาลกับการขับเคลื่อนกองทุนสื่อสร้างสรรค์ของประชาชน
……………………………..โดย  คุณเข็มพร วิรุณราพันธ์ ผู้จัดการแผนงานสื่อสร้างสุขภาวะเยาวชน (สสย.)

13.45 – 14.00 น.            นำเสนอแนวคิด ร่าง พ.ร.บ. กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ (ฉบับภาคประชาชน)
……………………………..โดย  อ.อิทธิพล ปรีติประสงค์ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล

14.00-15.30 น.              เสวนาโต๊ะกลม  “กองทุนสื่อฯ แบบไหน พาสังคมไทยก้าวหน้า”
……………………………..และแลกเปลี่ยนมุมมองจากกลุ่มผู้ผลิตสื่อ นำเสวนาโดย คุณจำนรรค์  ศิริตัน*
………………………………..- นายกสมาพันธ์สมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์ คุณสุภาพ หริมเทพาธิป
………………………………..- อดีตบรรณาธิการบริหารนิตยสาร ไบโอสโคป คุณธัญญ์วารินทร์ สุขะพิสิษฐ์
………………………………..- นักแสดง นักเขียนบท และผู้กำกับภาพยนตร์ คุณภัทรจารีย์ อัยศิริ (น้านิด สโมสรผึ้งน้อย)
………………………………..- ผู้ผลิตรายการสำหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัว คุณเปรมปพัทธ ผลิตผลการพิมพ์
………………………………..- ชมรมเยาวชนคนสร้างหนังแห่งประเทศไทย / Young Filmmakers of Thailand

15.30-16.30น.               เปิดวงเสวนา /สรุปการเสวนา.

…………………………….. ดำเนินการเสวนา  โดย คุณธนาทิพ ฉัตรภูติ

ที่มา www.happyreading.in.th/news/detail.php?id=275

บุ๊คดีดอทคอม ศูนย์รวมสื่อธรรมะคุณภาพ เพื่อเป็นสื่อกลางเผยแผ่ธรรมะในรูปแบบของ หนังสือธรรมะ หนังสือสวดมนต์ หนังสือพิมพ์เพื่อแจกเป็นธรรมทาน ซีดีธรรมะ แผ่นพับบทสวดมนต์ หรือในรูปแบบของการ์ตูนธรรมะสำหรับเด็ก เพื่อให้ทุกท่านได้ใช้แจกในงานบุญงานพิธี รับพิมพ์หนังสือสวดมนต์ รับพิมพ์หนังสือธรรมะ และรับจัดทำสื่อธรรมะ จัดทำเพื่ออุทิศบุญกุศลหรือใช้เป็นหนังสืองานศพ ซึ่งเรามุ่งเน้นการเผยแผ่แต่หนังสือที่ถูกต้องตรงตามหลักพุทธศาสนา จัดทำให้มีราคาที่เหมาะสมแก่การเผยแผ่ โดยเป้าหมายให้ราคาถูกลงเรื่อย ๆ ตามจำนวนที่เราร่วมกันพิมพ์ที่มากขึ้น ที่สำคัญ ทุกๆ การสั่งซื้อของท่าน เราจะมอบ 10% จากค่าคอมที่ได้รับ เพื่อสมทบเข้ากองทุนในการดำเนินงานของ ศูนย์ปฏิบัติธรรม "บ้านธรรมนำใจ" หัวลำโพง กรุงเทพฯ ที่เปิดให้สาธุชนทั่วไปได้เข้ามาปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานกันได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย รวมถึงห้องสมุดธรรมะที่มีหนังสือธรรมะให้ยืมและแจกเป็นธรรมทานอีกด้วย


บุ๊คดีดอทคอมบรรจงคัดสรรหนังสือธรรมะ และหนังสือสวดมนต์จากหลายสำนักพิมพ์ ซึ่งทุกโรงพิมพ์ที่รับจัดพิมพ์หนังสือธรรมะ และหนังสือสวดมนต์เราก็ได้เลือกเป็นอย่างดี โดยเรามุ่งเน้นให้ผู้ที่ต้องการพิมพ์หนังสือสวดมนต์จำนวนมากๆนั้น ให้ได้ราคาจัดพิมพ์ในถูกที่สุดและได้ของดีที่สุด และยังบริการจัดส่งฟรี (กรุงเทพและปริมณฑลฯ) โดยไม่มีขั้นต่ำ หนังสือธรรมะที่บุ๊คดีนำมาเผยแผ่ให้ทุกท่านนั้น ล้วนได้รับการยอมรับและเชื่อถือได้ในการพิมพ์หนังสือธรรมะได้ความถูกต้องตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธองค์ ที่มาในพระไตรปิฎก ครบถ้วนทั้ง พระสูตร พระอภิธรรม และพระวินัย เพราะเหตุนั้น ท่านที่สั่งพิมพ์หนังสือธรรมะ หนังสือสวดมนต์ หรือ แผ่นพับสวดมนต์ กับบุ๊คดีดอทคอม สามารถเชื่อมั่นได้เลยว่า ได้มอบธรรมทาน อันเป็นของแท้ ของจริง ให้กับญาติธรรม นับเป็นบุญกุศลอันยิ่งใหญ่ สมดังพุทธพจน์ ที่ว่า สพฺพทานํ ธมฺมานํ ชินาติ. การให้ธรรมะเป็นทาน ชนะการให้ทั้งปวงฯ บุ๊คดีดอทคอม ขอกราบอนุโมทนาในบุญกุศลที่ทุกท่าน ได้ทำร่วมกันในทุกๆ เล่มหนังสือที่จัดซื้อ-จัดพิมพ์มา ณ โอกาสนี้.