เราจะบริจาค 10% จากค่าคอมที่ได้รับ เพื่อมอบให้ศูนย์ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน บ้านธรรมนำใจ
เราไม่ได้ทำเพื่อลาภสักการะ เราจึงไม่กลัวยากจน เราไม่ได้ทำเพื่อความเป็นใหญ่ เราจึงไม่กลัวตกอับ เราไม่ได้ทำเพื่อคำสรรเสริญ เราจึงไม่กลัวคำนินทา เราไม่ได้ทำเพื่อประโยชน์สุขส่วนตัว เราจึงไม่กลัวทุกข์ยาก แต่เราทำเพื่ออนาคตอันสดใส ของลูกหลานไทยทุกคน
หน้าแรก | สอบถาม | วิธีการสั่งซื้อ | วิธีการโอนเงิน ชำระเงิน | วิธีการจัดส่ง

“พัฒนาศักยภาพสมองเด็กปฐมวัยผ่านการอ่าน”

18/03/12

26- 28 มีนาคม 2555  "พัฒนาศักยภาพสมองเด็กปฐมวัยผ่านการอ่าน"

แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส. ขอ เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมงานประชุมวิชาการพัฒนาศักยภาพสมองเด็กปฐมวัยผ่านการ อ่าน ระหว่างวันที่ 26- 28 มีนาคม 2555 ณ ห้องประชุมรักตะกนิษฐ2 อาคารรักตะกนิษฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต จัดโดยคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมสนับสนุน โดยแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน (สสส.)

วัตถุประสงค์
1. สร้างความตระหนักให้สังคมทั่วไปเห็นความสำคัญของการพัฒนาเด็กในช่วงปฐมวัย และศักยภาพในการเรียนรู้ของเด็กในช่วงวัยดังกล่าว
2. เผยแพร่แนวคิดการส่งเสริมพัฒนาเด็กผ่านการอ่านในคลินิกเด็กสุขภาพดี ด้วยรูปแบบ  Reach Out  and Read (ROR)
3. เชื่อมโยงเครือข่ายสาธารณสุขและส่วนอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านการส่งเสริมพัฒนาการเด็กโดยผ่านการ อ่าน
4. ระดมสมองหาแนวปฏิบัติการส่งเสริมพัฒนาการเด็กผ่านการอ่านในคลินิกสุขภาพเด็กดีที่เหมาะสมกับสถานบริการลักษณะต่างๆในประเทศไทย
5. ส่งเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัยผ่านกิจกรรมการอ่านในสถานบริการสาธารณสุขที่ ร่วมดำเนินการ ตลอดจนถึงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในครอบครัวของเด็ก
รูปแบบกิจกรรม
ประกอบ ด้วยการบรรยาย การอภิปราย การประชุมระดมสมอง และนิทรรศการ โดยมีวิทยากรต่างประเทศ โดย Dr. Barry  Zuckermanซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มผู้ริเริ่มโครงการROR ในประเทศสหรัฐอเมริกามาร่วมบรรยาย  และการอบรมเชิงปฏิบัติการ
กลุ่มเป้าหมาย
บุคลากร ทางการแพทย์ทั่วประเทศ  หน่วยงานด้านสาธารณสุข และหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน บุคลากรจากศูนย์บริการสาธารณสุข (เป็นบุคลากรในหน่วยงานด้านสาธารณสุขสังกัดกรุงเทพมหานคร(68 แห่ง) หน่วยงานละ 2 คน และโรงพยาบาล 8 แห่ง) และบุคลากรในหน่วยงานสาธารณสุข สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ (โรงเรียนแพทย์) 150 คน
กำหนดการ
วันจันทร์ที่ 26 มีนาคม 2555
8.30  –  9.00 น.             ลงทะเบียน
9.00  –  9.15 น.             พิธิเปิด

9.15 – 10.30 น.             บทบาทของบุคลากรด้านสาธารณสุขในการวางรากฐานการพัฒนาเด็กในช่วงปฐมวัย

…………………………….. โดย Dr. Barry Zuckerman แปลโดย ผศ.พญ.วารุณี พรรณพานิช วานเดอพิทท์
10.30 – 11.00 น.           พักรับประทานอาหารว่างและชมนิทรรศการ
11.00 – 12.00 น.           รูปแบบการส่งเสริมการอ่านผ่านงานบริการ ในคลินิกเด็กสุขภาพดี : Reach out and read (ROR)
โดย Dr. Barry Zuckerman แปลโดย พญ.สินดี จำเริญนุสิต
12.00 – 12.15 น.           ถาม-ตอบ
12.15 – 13.15 น.           พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.15 – 14.00 น.           แนวทางการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ผ่านการอ่านในระดับนานาชาติ
โดย พญ. รมร แย้มประทุม  รศ.พญ.นิชรา เรืองดารกานนท์
14.00 – 14.45 น.           นโยบายการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยผ่านการอ่านในประเทศไทย
โดย อ.ทิพย์สุดา สุเมธเสนีย์  รศ.พญ.นิชรา เรืองดารกานนท์
14.45 – 15.00 น.            พักรับประทานอาหารว่าง

15.00 – 16.00 น.            เปิดการอภิปรายร่วมกัน
วันอังคารที่ 27 มีนาคม 2555
8.30  –  9.00 น.               สรุปการนำเสนอในวันแรก
9.00  –  10.00 น.             การอ่านกับเด็กปฐมวัยในยุคข้อมูลข่าวสาร โดย Dr. Barry Zuckerman
แปลโดย พญ.เบญญาชลี เตชะแสนศิริ
10.00 – 10.15 น.             ถาม-ตอบ
10.15 – 10.30 น.             พักรับประทานอาหารว่างและชมนิทรรศการ
10.30 – 11.45 น.             งานท้าทายของบุคลากรด้านสาธารณสุขในการส่งเสริมการอ่าน: ประสบการณ์ในพื้นที่
โดย พญ.นัยนา ณีศะนันท์   พญ.ชมพูนุท ไทยจินดา  และพญ.สินดี จำเริญนุสิต
11.45 – 12.00 น.            ถาม-ตอบ
12.00 – 13.00 น.            พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 13.45 น.            การส่งเสริมการอ่านในสถานบริการสาธารณสุขในประเทศไทย: การศึกษานำร่อง
โดย  ผศ.ดร.ชื่นฤดี  คงศักดิ์ตระกูล  รศ.พญ.นิชรา เรืองดารกานนท์
13.45 – 16.00 น.           อบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเล่านิทาน อ่านหนังสือและการสร้างสรรค์หนังสือเล่มแรก
………………………………โดย คุณระพีพรรณ  พัฒนาเวช
วันพุธที่ 28 มีนาคม 2555
8.30  –  9.45 น.            พัฒนาการของสมองกับการอ่าน โดย Dr. Barry Zuckerman
…………………………….. แปลโดย พญ. เบญญาชลี  เตชะแสนศิริ
9.45  – 10.00 น.            ถาม-ตอบ
10.00 – 10.15 น.           พักรับประทานอาหารว่างและชมนิทรรศการ
10.15 – 11.30 น.           การทำงานของสมองกับการอ่านในเด็กไทย: ผลการวิจัยเบื้องต้น
…………………………….. โดย  รศ.พญ.นิชรา เรืองดารกานนท์  พญ.ดวงเดือน ชินรุ่งเรือง
11.30 – 11.45 น.           ถาม-ตอบ
11.45 – 12.30 น.           ปิดประชุม  และรับประทานอาหารกลางวัน
อัตราค่าลงทะเบียน
ลงทะเบียนตลอดการประชุม 3 วัน ท่านละ 2,000 บาท
ลงทะเบียน วันที่ 26  มีนาคม 2555  ท่านละ   1,000  บาท
ลงทะเบียน วันที่ 27  มีนาคม 2555  ท่านละ   1,000  บาท
ลงทะเบียน วันที่ 28  มีนาคม 2555 ท่านละ      700  บาท (เบิกได้ตามสิทธิ)
วิธีการชำระค่าลงทะเบียน
1)  เงินสด  ชำระเงินได้ที่งานบริการวิชาการ  อาคารวิจัยและสวัสดิการ ชั้น 1 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
2)  ธนาณัติ สั่งจ่าย ปณ สามเสนใน  10400  ในนาม “นางสาวณัฏฐ์ตวัน  จิรัชยาปกรณ์”  งานบริการวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี  270 ถ.พระราม6  เขตราชเทวี  กรุงเทพฯ  10400
3)  โอนเงิน  ชื่อบัญชี  “ศูนย์การประชุมวิชาการคณะแพทยศาสตร์  โรงพยาบาลรามาธิบดี”  บัญชีออมทรัพย์  ธนาคารไทยพาณิชย์
สาขารามาธิบดี  เลขที่บัญชี 026-4-23465-3  (กรุณาส่งสำเนาการโอนเงิน  แนบมาพร้อมกับใบลงทะเบียนนี้ด้วย)
ที่พักใกล้เคียงกับสถานที่จัดประชุม
1. โรงแรมแกรนด์ทาวเวอร์อิน
JSuperior single(รวมอาหารเช้า) 1,100 บาท
JSuperior twin(รวมอาหารเช้า) 1,200 บาท
โทร. 02-618-2683 หรือ 081-334-1528
2. โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค(อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ)
JSuperior single(รวมอาหารเช้า) 1,400 บาท
JSuperior twin(รวมอาหารเช้า) 1,600 บาท
โทร. 02-246-7800 มือถือ 081-867-4615
3. โรงแรมสยามซิตี้(ถนนศรีอยุธยา)
JDeluxe single(รวมอาหารเช้า) 1,850 บาท
JDeluxe twin(รวมอาหารเช้า) 2,100 บาท
โทร. 02-247-0123 มือถือ 083-899-0397
4. โรงแรมปริ๊นพาเลซมหานาค
JSuperior single(รวมอาหารเช้า) 1,300 บาท
JSuperior twin(รวมอาหารเช้า) 1,500 บาท
โทร. 02-6281111 ต่อ 1342, 1343
ดาวน์โหลดข้อมูลแผ่นพับ http://www.mediafire.com/?q7aljlv6u7su125
สอบ ถามรายละเอียดเพิ่มเติม  นางสาวรจนา  บุญเลิศกุล, นายสุรพรรณ  ตุ้มเพ็ชร์  และนางสาวกัณฐมณี กอดแก้ว  งานบริการวิชาการ  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  โทร. 02-2012193, 02-2011542  โทรสาร 02-2012607
ลงทะเบียนออนไลน์  http://academic.ra.mahidol.ac.th

ที่มา www.happyreading.in.th

บุ๊คดีดอทคอม ศูนย์รวมสื่อธรรมะคุณภาพ เพื่อเป็นสื่อกลางเผยแผ่ธรรมะในรูปแบบของ หนังสือธรรมะ หนังสือสวดมนต์ หนังสือพิมพ์เพื่อแจกเป็นธรรมทาน ซีดีธรรมะ แผ่นพับบทสวดมนต์ หรือในรูปแบบของการ์ตูนธรรมะสำหรับเด็ก เพื่อให้ทุกท่านได้ใช้แจกในงานบุญงานพิธี รับพิมพ์หนังสือสวดมนต์ รับพิมพ์หนังสือธรรมะ และรับจัดทำสื่อธรรมะ จัดทำเพื่ออุทิศบุญกุศลหรือใช้เป็นหนังสืองานศพ ซึ่งเรามุ่งเน้นการเผยแผ่แต่หนังสือที่ถูกต้องตรงตามหลักพุทธศาสนา จัดทำให้มีราคาที่เหมาะสมแก่การเผยแผ่ โดยเป้าหมายให้ราคาถูกลงเรื่อย ๆ ตามจำนวนที่เราร่วมกันพิมพ์ที่มากขึ้น ที่สำคัญ ทุกๆ การสั่งซื้อของท่าน เราจะมอบ 10% จากค่าคอมที่ได้รับ เพื่อสมทบเข้ากองทุนในการดำเนินงานของ ศูนย์ปฏิบัติธรรม "บ้านธรรมนำใจ" หัวลำโพง กรุงเทพฯ ที่เปิดให้สาธุชนทั่วไปได้เข้ามาปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานกันได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย รวมถึงห้องสมุดธรรมะที่มีหนังสือธรรมะให้ยืมและแจกเป็นธรรมทานอีกด้วย


บุ๊คดีดอทคอมบรรจงคัดสรรหนังสือธรรมะ และหนังสือสวดมนต์จากหลายสำนักพิมพ์ ซึ่งทุกโรงพิมพ์ที่รับจัดพิมพ์หนังสือธรรมะ และหนังสือสวดมนต์เราก็ได้เลือกเป็นอย่างดี โดยเรามุ่งเน้นให้ผู้ที่ต้องการพิมพ์หนังสือสวดมนต์จำนวนมากๆนั้น ให้ได้ราคาจัดพิมพ์ในถูกที่สุดและได้ของดีที่สุด และยังบริการจัดส่งฟรี (กรุงเทพและปริมณฑลฯ) โดยไม่มีขั้นต่ำ หนังสือธรรมะที่บุ๊คดีนำมาเผยแผ่ให้ทุกท่านนั้น ล้วนได้รับการยอมรับและเชื่อถือได้ในการพิมพ์หนังสือธรรมะได้ความถูกต้องตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธองค์ ที่มาในพระไตรปิฎก ครบถ้วนทั้ง พระสูตร พระอภิธรรม และพระวินัย เพราะเหตุนั้น ท่านที่สั่งพิมพ์หนังสือธรรมะ หนังสือสวดมนต์ หรือ แผ่นพับสวดมนต์ กับบุ๊คดีดอทคอม สามารถเชื่อมั่นได้เลยว่า ได้มอบธรรมทาน อันเป็นของแท้ ของจริง ให้กับญาติธรรม นับเป็นบุญกุศลอันยิ่งใหญ่ สมดังพุทธพจน์ ที่ว่า สพฺพทานํ ธมฺมานํ ชินาติ. การให้ธรรมะเป็นทาน ชนะการให้ทั้งปวงฯ บุ๊คดีดอทคอม ขอกราบอนุโมทนาในบุญกุศลที่ทุกท่าน ได้ทำร่วมกันในทุกๆ เล่มหนังสือที่จัดซื้อ-จัดพิมพ์มา ณ โอกาสนี้.