เราจะบริจาค 10% จากค่าคอมที่ได้รับ เพื่อมอบให้ศูนย์ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน บ้านธรรมนำใจ
เราไม่ได้ทำเพื่อลาภสักการะ เราจึงไม่กลัวยากจน เราไม่ได้ทำเพื่อความเป็นใหญ่ เราจึงไม่กลัวตกอับ เราไม่ได้ทำเพื่อคำสรรเสริญ เราจึงไม่กลัวคำนินทา เราไม่ได้ทำเพื่อประโยชน์สุขส่วนตัว เราจึงไม่กลัวทุกข์ยาก แต่เราทำเพื่ออนาคตอันสดใส ของลูกหลานไทยทุกคน
หน้าแรก | สอบถาม | วิธีการสั่งซื้อ | วิธีการโอนเงิน ชำระเงิน | วิธีการจัดส่ง

รายนามผู้ร่วมพิมพ์หนังสือ “โรคภัยไข้เจ็บ ถ้ามันไม่เหลือวิสัย ก็หายได้” แจกจ่ายไปยังโรงพยาบาลทั่วประเทศ

รายนามผู้ร่วมพิมพ์หนังสือ "โรคภัยไข้เจ็บ ถ้ามันไม่เหลือวิสัย ก็หายได้" แจกจ่ายไปยังโรงพยาบาลทั่วประเทศ

รายนามผู้ร่วมพิมพ์หนังสือ "โรคภัยไข้เจ็บ ถ้ามันไม่เหลือวิสัย ก็หายได้" แจกจ่ายไปยังโรงพยาบาลทั่วประเทศ

17 พฤษภาคม 2555

เรื่อง        ขออนุโมทนาบุญถึงผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน

เรียน       ผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน

ในนาม บุ๊กดีดอทคอม ขออนุโมทนาถึงผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน

ตามที่ท่านผู้มีจิตศรัทธาทั้งหลายได้ร่วมการจัดพิมพ์หนังสือ “โรคภัยไข้เจ็บ ถ้ามันไม่เหลือวิสัย ก็หายได้” เพื่อพิมพ์หนังสือแจกจ่ายไปยังโรงพยาบาลต่าง ๆ ทั่วประเทศ ที่ละ 10 เล่ม เป็นอย่างน้อย พร้อมห่อปกพลาสติก ใส่สายคล้อง และทำป้ายติดที่ปกไว้ว่า “อ่านแล้วกรุณาเก็บเข้าที่เดิม” เพื่อให้โรงพยาบาลต่าง ๆ นำไปไว้ที่ชั้นหนังสือ ห้องสมุด ไว้ที่หัวเตียงผู้ป่วย ผูกไว้ที่เก้าอี้สำหรับญาตินั่งรอ หรือไว้ที่หน้าห้องตรวจ ต่าง ๆ ที่คนไข้จะต้องมานั่งรอรับการรักษา สำหรับส่วนลดที่ได้รับจากโรงพิมพ์ในกรณี ที่พิมพ์ตั้งแต่ 1,000 เล่ม ขึ้นไป จะนำเงินส่วนนี้ มาจัดทำปกพลาสติก สายคล้อง ป้ายติดหน้าปก และเป็นค่าจัดส่งหนังสือ และหากยังมีเงินเหลืออยู่ ก็จะนำเงินส่วนนี้ บริจาคให้กับศูนย์ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน “บ้านธรรมนำใจ” ถนนไมตรีจิตต์  หัวลำโพง กรุงเทพฯ เพื่อใช้ในการดำเนินงานต่าง ๆ ของศูนย์ฯ ต่อไป นั้น

บุ๊กดีดอทคอม จึงขออนุโมทนากับทุกท่านที่ได้ร่วมกันจัดพิมพ์หนังสือเพื่อแจก เป็นธรรมทานในครั้งนี้ ขอให้คุณความดีทั้งหลายที่ได้ร่วมกันกระทำนี้ จงเป็นปัจจัยสำคัญให้ทุกท่านมีสติ ก่อเกิดปัญญา แก้ไข ปัญหาต่าง ๆ ด้วยดี มีความสุข มีความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรม ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ ทั้งหลาย ด้วยเทอญ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้รับความร่วมมือ ร่วมใจจาก ท่านทั้งหลายอีกในอนาคต และ หลังจากที่ทางบุ๊กดีดอทคอม ได้ดำเนินการจัดส่งไปยังโรงพยาบาลต่างๆ ไปแล้ว บุ๊กดีดอทคอม จะแจ้ง รายละเอียดให้ผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านได้ทราบอีกครั้งในโอกาสต่อไป

ทางบุ๊กดีดอมคอม ขอสรุปยอดผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านที่ได้ร่วมบริจาคเข้ามา ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน – 15 พฤษภาคม 2555 รายการ มีดังนี้

 

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล จำนวนเงิน(บาท) จำนวน (เล่ม)
1 คุณวราภรณ์ ดุลยภาพนิตินาถ 1,000.00 50
2 คุณพรสุรางค์ วงศ์บุญชู 200.00 10
3 คุณพรพิมล สุวรรณะบุณย์ 1,000.00 50
4 คุณกฤษณา กระหมุดความ และครอบครัว 500.00 25
5 คุณภัคมณีศ์ ศุกรโยธิน และครอบครัว 600.00 30
6 คุณอนุสรณ์ จี๋คีรี 300.00 15
7 คุณเลิศลักษณา สุวรรณโน 200.00 10
8 คุณวราภรณ์ ศรีทองพิมพ์ 200.00 10
9 คุณมัทนา น้ำคำ 100.00 5
10 คุณกิติชัย พรหมเสนา 100.00 5
11 คุณบุษกร สงวนพฤกษ์ 100.00 5
12 คุณพิเชษฐ มะโนรัตน์ 200.00 10
13 คุณวัลลภ มูลเครือดำ 100.00 5
14 คุณกมลทิพย์ มีไธสง 100.00 5
15 คุณกมลทิพย์ ตันติปัญญากุล 100.00 5
16 คุณบัณฑิต ปารมีสี 100.00 5
17 คุณศรชัย เป็นครบ 100.00 5
18 คุณจันทมาศ สมบุญและครอบครัว 300.00 15
19 คุณอาทิตยา ปี่เงิน 100.00 5
20 คุณแก้วกานดา วิริยา 60.00 3
21 คุณณัฐญา ศรีบูระไชย 40.00 2
22 คุณปีย์ฤทัย ศรีวิไล 200.00 10
23 คุณคนธาทิพย์ วีระประวัติ 200.00 10
24 คุณปรียาภรณ์ นิธิวุฒิปรีดา 100.00 5
25 คุณวรนุช พฤทธิสาริกร 100.00 5
26 คุณจักรพงษ์ สังข์ทอง 100.00 5
27 คุณปรียาภรณ์ ทองใบ 200.00 10
28 คุณดัมพ์รงค์ จันทร์เจริญ 100.00 5
29 คุณอาชวี เกษร 100.00 5
30 คุณปานฤทัย สุวรรณแสน 200.00 10
31 คุณปรีชา คุณธรรมสถิต 200.00 10
32 คุณประภา อดิศักดิ์สกุล 200.00 10
33 เด็กชายปณิธาน ศรีทา และครอบครัว 200.00 10
34 คุณยศวุฒิ เอียดสังข์ 400.00 20
35 คุณยุทธน์ ณรง์กิจพาณิช 200.00 10
36 คุณชาญศักดิ์ ศิริเลิศพรรณา 600.00 30
37 คุณไพโรจน์ เจริญ – นพรัตน์ บุญสืบ 2,000.00 100
38 คุณวิลาวรรณ-พีรภาส และดช.ภูบดินทร์ ชัยเชาวรินทร์ 400.00 20
39 คุณศศิธร ยัญนะไทย และครอบครัว 300.00 15
40 คุณวีรพงษ์ พานทอง และครอบครัว 200.00 10
41 คุณนาถชิดา อินทร์สอาด และครอบครัว 500.00 25
42 คุณพิสิฐ แจ่มสุวรรณ 200.00 10
43 คุณกันทิมา ฟักแฟง 100.00 5
44 คุณพัทธ์ธีรา ประชาเสรี และครอบครัว 200.00 10
45 ครอบครัว พงศ์สุภาคุณิตา 100.00 5
46 คุณจิรพร สพันธ์พุฒิพงศ์ และครอบครัว 100.00 5
47 จ.ส.อ.วรชัย วณิชล้ำเลิศ 100.00 5
48 คุณธีรธัช สืบวงศ์นิรัตน์ 100.00 5
49 คุณพรเทพ พันธะนะแพทย์ 200.00 10
50 คุณพชร ลิ่มรัตนมงคล และคุณศิริชัย สิริปัญญาวรคุณ 100.00 5
51 คุณหอมหวล มาดี และครอบครัว 100.00 5
52 คุณอนงค์นาฎย์ นวลละออง 200.00 10
53 ครอบครัว สุโชดายน 100.00 5
54 คุณสุชีรา น้อยสำราญ 200.00 10
55 คุณลลนา ยุวรรณกาล,คุณจักราวุธ-ดช.ปพน-ดช.ปัณณวิชญ์ คลังเพ็ชร์ 400.00 20
56 คุณชลธิชา ชิดเชื้อวงษ์ 100.00 5
57 คุณทรงสิริ ดอกพุด 100.00 5
58 คุณรัชดา รัตนแสงทอง, คุณรุ่งนภา เพลิดพริ้งและ ครอบครัว 400.00 20
59 คุณวราวุธ ทองอันตัง 100.00 5
60 คุณวราวิทย์ ทองอันตัง 20.00 1
61 คุณกิติวรรณ ตั้งสกุล 20.00 1
62 แม่ตุ้มทอง ทองอันตัง 20.00 1
63 พระสุพัฒน์ อาภสฺสโร 20.00 1
64 สามเณรเควิน ทองอันตัง 20.00 1
65 คุณสมฤดี เกียวมิตรไมตรี 100.00 5
66 คุณวิภารัตน์ เกียวมิตรไมตรี 100.00 5
67 คุณนิชานันท์ เกียวมิตรไมตรี 100.00 5
68 คุณสมศักดิ์ เกียวมิตรไมตรี 100.00 5
69 คุณแสงดาว วุนสูงเนิน พร้อมครอบครัว 100.00 5
70 พ่อเศริง – แม่น้อย คุณาม 100.00 5
71 คุณภิสันต์ กุลศิริ 200.00 10
72 คุณวนศักดิ์ พันธ์สวัสดิ์ 20.00 1
73 คุณพงษ์เจตน์ พันธสวัสดิ์ 20.00 1
74 คุณพยอม อิ่มพรั้ง 20.00 1
75 คุณอภิชาติ สิงห์ปี 20.00 1
76 คุณเพ็ญจันทร์ พันธ์สวัสดิ์ 20.00 1
77 คุณสัมฤทธิ์ เกียวมิตรไมตรี 100.00 5
78 คุณจารุรัตน์ สิงห์คำ 100.00 5
79 คุณธัญวรัชญ์ เรืองวิลัย 200.00 10
80 คุณดวงพร  ยิ้มสนอง 100.00 5
81 คุณสมมิตร  ดิลกวิทยวงศ์ 100.00 5
82 คุณฉันท์ชนิตร มีคุณเอี่ยม 2,000.00 100
83 คุณมงคล ว่องกิตติสิน 2,000.00 100
84 จ่าเอกขจรศักดิ์ เต็มดี – รุ่งนภา เต็มดี และญาติ 1,000.00 50
85 ครอบครัวคุณชัชวาลย์ – คุณนุชฤดี ชินสมบูรณ์ 600.00 30
86 คุณพัชรา แวงวรรณ 400.00 20
87 คุณทองพูล ญาณรมย์ 200.00 10
88 คุณจรัศศรี แสงกุดเรือ 200.00 10
89 คุณนุกุล ญาณรมย์ 200.00 10
90 คุณรุ่งนภา ศรีทา 100.00 5
91 คุณปริญญา ชินสมบูรณ์ 200.00 10
92 คุณชวิศา ชินสมบูรณ์ 200.00 10
93 คุณวรรธนพร  ภูอ่าง และครอยครัว 200.00 10
94 ครอบครัวสถิตานุชิต 100.00 5
95 คุณชาญเอก นภสินธุ์ และครอบครัว 100.00 5
96 คุณสุรีพร  ตอโมกข์ และครอบครัว 100.00 5
97 คุณกาญจน์รวินท์ เลิศจิราการ และครอบครัว 100.00 5
98 คุณปาริชาติ  สุวรรณ – พิเชษฐ – ด.ช. พีรกร พ่วงทอง 100.00 5
99 คุณ สุชัญญา หวังประเสริฐ 100.00 5
100 คุณ เจษฎา จันทรประดิษฐ์ และครอบครัวจันทรประดิษฐ์ 100.00 5
101 ครอบครัวลิ้มสุวรรณ 100.00 5
102 คุณภูดิส ล้อกฤตนัย 100.00 5
103 คุณเบญจมาศ  จรุงเกียรติกุล และครอบครัวจรุงเกียรติกุล 100.00 5
104 คุณจักรพชร วงศ์นภากาญจน์ 100.00 5
105 คุณชลิต – คุณระกุล วิฆเนศ และครอบครัว 100.00 5
106 คุณชลิตา วิฆเนศ และครอบครัว 100.00 5
107 คุณรณิษฐา เย็นจุระ และครอบครัว 120.00 6
108 คุณศิวาพร โปตระยานนท์ และครอบครัว 100.00 5
109 คุณอนุรักษ์ ตุ่นคำ และครอบครัว 100.00 5
110 คุณปภัสรา สถาผลเดชา และครอบครัว 100.00 5
111 คุณสุทธิพงศ์ โรจนวิภาต และครอบครัว 100.00 5
112 คุณศุภกร  ดำรงค์วานิช 100.00 5
113 คุณศุทธินี สุนทราภรณ์ 60.00 3
114 คุณผุสชา กล่อมกูล และครอบครัว 40.00 2
115 คุณเพชรอรุณ  รอดเลิศงาม 20.00 1
116 คุณฐนิตา  ใจปวง และครอบครัว 40.00 2
117 คุณอานันตยา  บูรณพานิชพันธุ์  และครอบครัว 20.00 1
118 คุณลภัสนันท์  ส่งสมอกุลวัฒน์ 40.00 2
119 คุณกรองจิตร์ สระทองแก้ว 220.00 11
120 คุณรัชดา รัตนแสงทอง และครอบครัว 200.00 10
121 คุณจิตติพงษ์-พิศตะวัน ดาวัลย์ 500.00 25
122 คุณรุ่งนภา เพลิดพริ้ง และครอบครัว 200.00 10
123 คุณธนพันธ์ อิ่มอุไร – เกษสิรินภัชร์ จรัณยวัฒน์ 2,160.00 108
124 คุณลดาวัลย์ เกตุมา 100.00 5
125 คุณกุลยา เพ็ชรกูล 300.00 15
126 คุณนัชชา บัวโชติ 200.00 10
127 คุณอัญชลี มีสุข 1,000.00 50
128 คุณทัศนีย์ + สุเทพ บรรทัดจันทร์ และครอบครัว 1,000.00 50
129 คุณนภษร + ยุพวัฒน์ แก้วชนะ และครอบครัว 1,000.00 50
130 คุณพรสุข ชัยสุข และครอบครัว 100.00 5
131 คุณธีระพงษ์ แสนทวีสุข และครอบครัว 200.00 10
132 คุณวรางคณา ศิลรักษ์ 1,000.00 50
133 คุณธนพิทักษ์-คุณทัศนีย์ หนักแน่น พร้อมบุตร-ธิดา 500.00 25
134 คุณเชาว์วิทย์ พู่จิตร์กานนท์ 4,000.00 200
135 คุณสุวดี จงรักสวัสดิ์กุล 300.00 15
136 คุณธวัลรัตน์ ภูริชาวัฒนศิริ 400.00 20
137 คุณชาณินทร์ สมบูรณ์สุข 1,000.00 50
138 คุณสาวิตรี ทับพิลา และครอบครัว 200.00 10
139 คุณธัญญารัตน์ ลี้พลสกุล และครอบครัว 100.00 5
140 คุณวรนัน คอระอุด 100.00 5
141 คุณไพศาล คอระอุด-เกียรติศักดิ์ ไพวรรณ 100.00 5
142 คุณสุทธิพนธ์ การงาน และครอบครัว 100.00 5
143 คุณอรสา ความสวัสดิ์ 100.00 5
144 คุณลำดวน เครือศรี 100.00 5
145 คุณจันทร์วงศ์-สรัสวดี ด่านวรประเสริฐ และครอบครัว 100.00 5
146 คุณจินดาพร บูรณจารี 200.00 10
147 คุณกัญญา พงษ์นพไชยกุล 1,000.00 50
148 คุณนิพัทธา พิกุลทอง 200.00 10
149 คุณแม่กาญจนา อโณทยานนท์ 500.00 25
150 คุณวีรวรรณ อโณทยานนท์ 1,000.00 50
151 คุณเบญจรงค์ คุณณัฐชา อโณทยานนท์ และครอบครัว 500.00 25
152 ด.ญ. ศุภิสรา อโณทยานนท์ 20.00 1
153 คุณกิตติพงศ์ สังฆรักษ์ 200.00 10
154 คุณพิเชษฐ พุดซ้อน และครอบครัว 380.00 19
155 คุณอธิภัทร จันทรักษ์ 240.00 12
156 คุณณัฐรัฎฐ  เพชรปราณี 240.00 12
157 คุณนที อมรชวโรจน์ 200.00 10
158 คุณบุญญวิทย์ เอกวิชกุล 100.00 5
159 คุณพีรยุทธ แก้วพูลทรัพย์ 100.00 5
160 คุณศศิธาร์ ใจสอาด และครอบครัว 2,400.00 120
161 คุณอังคณา วนะบดีนิมิต และครอบครัว 400.00 20
162 ครอบครัวโลชัยยะกูล, ครอบครัวจันทร์สุข, ครอบครัวพงษ์เทศ, ครอบครัว Gifin 720.00 36
163 ครอบครัวปันยารชุน และครอบครัวบุญนันท์ 400.00 20
164 คุณพรชัย เรืองหทัยนนท์ 980.00 49
165 คุณสุขสันต์ คุณพรพิงค์ เรือนแก้ว และครอบครัว 500.00 25
166 คุณบุษกร รักการ และครอบครัว 200.00 10
167 คุณชนัดดา อุทัยแพน และครอบครัว 100.00 5
168 คุณภาวิณี คุณชุติกาญจน์  คุณชัยวัฒน์, คุณคุณานนท์, คุณโชค มงคลชัยวัฒนา 180.00 9
169 คุณดวงใจ ทองคำ และครอบครัว 400.00 20
170 คุณพิศาล คุณผานิต คุณพงศกร สารพันธ์ 200.00 10
171 คุณพนา จักรเสน, คุณรัชฎา จูเขียว และครอบครัว 580.00 29
172 คุณชนัญญู ช่างนวด, คุณประภาภรณ์ เหล่าภักดี และครอบครัว 200.00 10
173 คุณรวีวรรณ ไชยสุระ และครอบครัว 200.00 10
174 คุณธันยลัลน์ หอมจุล และครอบครัว 380.00 19
175 คุณวราภรณ์ ตั้งศิริเสถียร และครอบครัว 200.00 10
176 คุณวรรณภา สุขประสงค์ และครอบครัว 580.00 29
177 คุณบัณฑิต เพ็งธรรม และครอบครัว 180.00 9
178 คุณบัณฑิต พรมศร, คุณชุตินันท์ จันดวงติ๊บ และครอบครัว 580.00 29
179 คุณภาณุพงษ์ – นฤมล ชิ้นจอหอ 200.00 10
180 คุณนิคม ชาวตระการ 200.00 10
181  คุณขวัญดารินทร์ อัศวสุวรรณ‏ 500.00 25
182  คุณพรศิริ ลิมปพนาสิทธิ‏ 200.00 10
183  คุณอัญญารัตน์ หยิบพฤกษ์ทอง
หมายเหตุ: 150 บาท ช่วยค่าสายคล้องหนังสือ และอื่นๆ
1,150.00 50
184  คุณปนัดดา ตั้งดำรงค์กุล 500.00 25
185 http://www.facebook.com/dee.suwandee 200.00 10
186 mr. raminder singh sachayansrisakul (3,000) & navarat + montri (2,500) 5,500.00 275
187 NT Kong 500.00 25
188  คุณกบ ผู้ปฏิบัติ 200.00 10
189  คุณกุ้ง ปาริชาติ และน้องเบนซ์ 300.00 15
190  คุณเก๋ เพื่อนพี่ไก่ 1,000.00 50
191  คุณขวัญกมล ทวายตาคำ 200.00 10
192 ครอบครัวเตชวัชรา, ครอบครัวพรบุญมารุ่ง, Lee Family 9,000.00 450
193 คุณฉลอง เจริญวงศ์สวัสดิ์ SMS คุณอ้อและคุณเป้ง 1,000.00 50
194 คุณชนิษณุชา กุลสิริประเสริฐ 1,000.00 50
195 คุณต้า 400.00 20
196 คุณธนภร บรรเจิดพิธพร 800.00 40
197 คุณบอล ทำไม้ไผ่ เกรียงศักดิ์ บุญนพอมร 2,400.00 120
198 คุณบังอร  ศริ 100.00 5
199 คุณบุญชอบ SMS 300.00 15
200 คุณเล็ก เอกชัย 1,000.00 50
201 คุณศุภัสฎี ศรีจันทร์ 1,587.00 75
202 คุณหญิง เพื่อนโบหล่อ 230.00 12
203 คุณเอ ธงชัย 1,111.11 56
204 จ.ส.ท.หญิง สิริกร  กิตติโศภากุล 600.00 30
205 คุณจุฑามาส สุขุมวาท 6,000.00 300
206 คุณชลัยกรณ์ บัวทิพวรรณ 200.00 10
207 คุณดรุณี ศิริสาร 1,200.00 60
208  คุณทัศนีย์ ชื่นบัวทอง 500.00 25
209 คุณทัศพร  ลือสิงหนาท 400.00 20
210 คุณธารีรัตน์ 2,260.00 113
211 คุณนรินทร์พัชร อัศวบุญมี – คุณอัญชิษฐา พรหมลา 1,000.00 50
212 คุณธัญยธรณ์ พงศ์เดชอนันต์ 1,300.00 65
213 คุณพรเพ็ญ  เนื่องจำนงค์ 400.00 20
214 คุณดวงฤดี ชื่นบัวทอง 300.00 15
215 คุณแต๋ว 1,000.00 50
216 คุณอุดมลักษณ์  บุญเสริม 700.00 35
217 คุณอรวรรยา – ด.ญ. เก้าฉัตต์ โพธิ์ประเสิรฐ 500.00 25
218 คุณเขมรัฐ จิตตสุโภ 600.00 30
219 คุณน้ำฝน นวลสกุล และ คุณศันสนีย์ บุศรา 500.00 25
220 คุณบุญนำ 2,080.00 104
221 คุณเบญจวรรณ เรืองอารีย์รัชต์ 500.00 25
222 คุณปกรณ์ สิทธิเขตรกรณ์ อ้างอิงรายการ 100.00 5
223 คุณพัฒนรินทร์ มากตามเครือ 1,000.00 50
224 คุณพัทธนันท์ สาครอร่ามเรือง 1,000.00 50
225 คุณหนุ่ม คุณไก่ 346.79 17
226 เพื่อนคุณอ้อและคุณเป้ง 3,905.00 195
227 คุณมณีรัตน์ ธัญญพงศ์พานิช 400.00 20
228 คุณวรานิษฐ์ ธนฐิติวรวงศ์ 500.00 25
229 คุณวิภาพรรณ  สุคนธ์สวรรค์ 400.00 20
230 คุณสาลี่  สุคนธ์สวรรค์ 100.00 5
231 คุณสมเกียรติ แซ่เลี่ยง 260.00 13
232 คุณสวภัทร ชินสระน้อย SMS 1,500.00 75
233 คุณสิวินีย์  แซ่โง้ว 2,900.00 145
234 คุณสุรางค์รัตน์  โชควัฒนากุล 500.00 25
235 คุณหนึ่งหทัย ตันติพลับทอง 1,000.00 50
236 เอ๋ RS 3,750.00 188
237 Maki Jang 500.00 25
238 คุณวีรวรรณ สุดทองคง 380.00 19
239 คุณเขมะจิตติ เขมะโยธิน 200.00 10
240 คุณสมาน  ชินฮาดพร้อมครอบครัว 300.00 15
241 ครอบครัวยอดอาชา อุดรธานี 100.00 5
242 คุณวิโรจน์ คลื่นแก้ว 200.00 10
243 คุณสุทธิดา  คลื่นแก้ว 200.00 10
244 คุณไวยวุฒิ  คลื่นแก้ว 200.00 10
245 คุณเกศรินทร์ วันดี 200.00 10
246 คุณรัตนส ทองชมภู พร้อมครอบครัว 200.00 10
247 ยายยุพิน  อุดชาชน พร้อมครอบครัว 200.00 10
248 คุณบุษบา  อุดชาชน 200.00 10
249 คุณจีรภา อุดชาชน 200.00 10
250 รวมยอดเงินผู้มีจิตศรัทธา 13,780.10 693
251 คุณณัฐหทัย ชาวนา, คุณพรศักดิ์ ราชสมบัติ, คุณแสงลับ ภูฆัง 200.00 10
252 Mr.Toshikazu & Mrs.Prakrongsin Iwakami 200.00 10
253 ครอบครัวจิตรรังสิมันตุ์ /ครอบครัวหมวกเมือง/ครอบครัวรัตนสุภา 600.00 30
254 คุณไมตรี เพ็งธรรม และครอบครัว 200.00 10
255 คุณพัชราภรณ์ โภชนะวนิชย์ 500.00 25
256 คุณจุฑารัตน์ ลายคราม 200.00 10
257 คุณขนิษฐา สังคจิตต์ 100.00 5
258 คุณประไพ เจียมวิจิตร 100.00 5
259 คุณปฐมพงศ์ สังคจิตต์ 100.00 5
260 คุณอรทัย กุลวราภรณ์ 300.00 15
261 คุณวีรวรรณ สุดทองคง 380.00 19
262 คุณเขมะจิตติ เขมะโยธิน 200.00 10
263 คุณวิทยา  อภิมหาบุญ 1,000.00 50
264 คุณแม่อูตี๋  แซ่แต้ 100.00 5
265 คุณพ่อละมาย  ยุติธรรม 100.00 5
266 คุณจักรพันธ์ +คุณทิพาพร สุคนธ์สวรรค์ และครอบครัว 1,200.00 60
267 คุณรุ่งโรจน์+คุณพเยาว์ สุคนธ์สวรรค์ และครอบครัว 200.00 10
268 คุณสุภัสสร เปี่ยมเจริญ 240.00 12
269 คุณประภาส สุคนธ์สวรรค์+คุณวิลัย เกิดแก้ว 400.00 20
270 คุณแม่ลี  มูลดี 100.00 5
271 คุณอรรถพล  ดุชิตา 40.00 2
272 คุณสำรวม  เรขะวัฒนะ 200.00 10
273 คุณแก้วภา  สีมา 40.00 2
274 ครอบครัวพรมมา 100.00 5
275 ครอบครัวสมชัยขจรเดช 100.00 5
276 คุณสมรัก  ด้วงผึ้ง 400.00 20
277 คุณสมทรัพย์  กองสา 200.00 10
278 คุณสม  ผลลำใย 100.00 5
279 คุณระพีพร ธนศักดิ์ 100.00 5
280 คุณชัยนนท์  หลงคะเจ้า+กมราพร  เคลืองาม 100.00 5
281 คุณสุชาดา  จันทร์แดง 100.00 5
282 คณขนิษฐา  ผลลำใย+คุณสุรกาญ หอมสมบัติ 200.00 10
283 คุณจุฑามาศ  เทพเทียม 100.00 5
284 คุณเพ็ญศรี+คุณนิด  ผลลำใย 100.00 5
285 คุณสายันต์  เทียมดี 100.00 5
286 คุณบุญเลิศ  ผลลำใย 100.00 5
287 คุณสมชาญ สุคนธ์สวรรค์ 200.00 10
288 คุณธิราพร สุขแจ่ม 20.00 1
289 คุณธัญญะสุภางค์ กลิ่นขจรมนัส 100.00 5
290 คุณปรัชญา สุวรรณ 100.00 5
291 คุณปภินทิพย์ ภูวดลพิพัฒน์ 100.00 5
292 คุณวรรณิษา เสนาคำ 20.00 1
293 คุณวรรณวิสา จรุมเคลือ 100.00 5
294 คุณอภิณห์พร สุทธิจิตร์ 100.00 5
295 คุณดาวรุ่ง จุติพงษ์ 100.00 5
296 คุณมินตรา บุญศิริ 20.00 1
297 คุณเกศิณี สุมาวงศ์ 20.00 1
298 คุณวาสนา สวยขุนทด 20.00 1
299 คุณพลพิพัฒน์ พิชิตภัย 100.00 5
300 คุณอมิตรา บุญศิริ 20.00 1
301 คุณลออ หรั่งเจริญ 20.00 1
302 คุณจำปา บุญศิริ 20.00 1
303 คุณจิราภรณ์ รอดประเสริฐ 20.00 1
304 คุณทัศนีย์ เลี่ยนแก้ว 20.00 1
305 คุณพงษ์พิพัฒน์ อวยเจริญและครอบครัว
หมายเหตุ : 60 บาท ช่วยค่าสายคล้องหนังสือ
460.00 20
306 ครอบครัวตั้งไพบูรณ์ 400.00 20
307 คุณปราณี : คุณประเสริฐ : คุณเมษินี : คุณจีราพร วงศ์รัตนกุ 400.00 20
308 คุณนันทิยา ยาตะพงศ์ และครอบครัว 200.00 10
309 คุณมาลี บุญวิภารัตน์ ขออุทิศบุญกุศลให้กับ บิดา-มารดาผู้ล่วงลับ และเจ้ากรรมนายเวร 2,000.00 100
310 คุณศุภณัฐ-ศิริพร พรวนลาภ และครอบครัว 200.00 10
311 คุณนุชนาท พูลวัน และครอบครัว 200.00 10
312 คุณกรรณิการ์ พุฒวราสุข และครอบครัว 200.00 10
313 แม่อ้วน-วิรัญญา-ปรียาภัทร เครือสาร 200.00 10
314 คุณสุรีย์พร สุธรรมฐิติ และครอบครัว 200.00 10
315 คุณอรุณรักษ์ ฉัตรวิริยะกูล 200.00 10
316 คุณอุทัย ฉัตรวิริยะกูล 200.00 10
317 คุณกัลยา กนกเนตรสกล และครอบครัว 200.00 10
318 คุณเกรียงศักดิ์-ศิริลักษณ์ ลาภวรชัย และครอบครัว 200.00 10
319 คุณปุญชรัสมิ์-ศักรินทร์ พิทักษ์ศักดิ์เสรี 200.00 10
320 คุณศักดา-กาหลง-กฤษดา กลัดพิบูลย์ 200.00 10
321 คุณอุบลวรรณ วิทูวินิต และ วันดี ไชยะกุล 100.00 5
322 ขออุทิศให้นายกมล วิทูวินิต 100.00 5
323 คุณลัดดา สุริยะบรรเทิง 100.00 5
324 คุณรัตนา คล่องใจภัคดี และครอบครัว 40.00 2
325 คุณวราภรณ์ ถนอมกุลบุตร และครอบครัว 100.00 5
326 คุณนิรมล จิรธรรมประดับ 1,000.00 50
327 คุณวรภพ-น.ส.สุวรรณี-ด.ญ.ณิชานันท์ โพธิ์ขีด 60.00 3
328 คุณนริศรา และครอบครัว 40.00 2
329 คุณเพ็ญพิชชา พึ่งสมบัติ และครอบครัว 40.00 2
330 คุณพัฒนา บุญคง และครอบครัว 60.00 3
331 คุณดวงฤทัย สุขรอด 40.00 2
332 คุณทาริการ์ ทองแสนดี 60.00 3
333 คุณธิดารัตน์ อิ่มสุวรรณ และครอบครัว 60.00 3
334 คุณปวีณา จิรลักข์ และครอบครัว 100.00 5
335 คุณพงศ์ธนกรณ์ อุสินธุ์ และครอบครัว 20.00 1
336 คุณปิยะภรณ์ พรหมคีรี และครอบครัว 40.00 2
337 คุณอารมย์ จิระศิริสุวรรณ 1,000.00 50
338 คุณณัฐณิชาช์ โกปลด และครอบครัว 200.00 10
339 คุณกิตติพงษ์ วงค์แก้ว และครอบครัว 100.00 5
340 คุณวิไลวรรณ วัลลานนท์ และครอบครัว 200.00 10
341 คุณนันทิดา ตันติพิสิทธิ์ และครอบครัว 100.00 5
342 คุณณฐาพร ญาณจรูญ และครอบครัว 80.00 4
343 คุณปัญญา PHY24 KMUTT 500.00 25
344 คุณอนุชศรา PHY24 KMUTT 500.00 25
345 คุณเลิศนภา  PHY24 KMUTT 400.00 20
346 คุณภัทรวัต จันผิว คุณปนัดดา คุณมะนะ และครอบครัว 800.00 40
347 คุณน้อย-คุณตุ้ย และครอบครัว
หมายเหตุ: 300 บาท ช่วยค่าสายคล้องหนังสือ
2,300.00 100
348 คุณไพโรจน์ จิตสุทธิผล
หมายเหตุ: 150 บาท ช่วยค่าสายคล้องหนังสือ
1,150.00 50
349 คุณ สุมิตรา (พี่หญิง): ช่วยค่าสายคล้องหนังสือ 60.00
350 คุณนราวิชญ์ กาฬภักดี 500.00 25
351 น้องโอ๋  PHY27 KMUTT
หมายเหตุ : 1,500 บาท ช่วยค่าสายคล้องหนังสือ
12,500.00 550
352 คุณชัชวรรณ  จิรแก้วกานต์ 10,000.00 500
 สรุปรวมทั้งสิ้น 187,230.00 9,251


บุ๊คดีดอทคอม ศูนย์รวมสื่อธรรมะคุณภาพ เพื่อเป็นสื่อกลางเผยแผ่ธรรมะในรูปแบบของ หนังสือธรรมะ หนังสือสวดมนต์ หนังสือพิมพ์เพื่อแจกเป็นธรรมทาน ซีดีธรรมะ แผ่นพับบทสวดมนต์ หรือในรูปแบบของการ์ตูนธรรมะสำหรับเด็ก เพื่อให้ทุกท่านได้ใช้แจกในงานบุญงานพิธี รับพิมพ์หนังสือสวดมนต์ รับพิมพ์หนังสือธรรมะ และรับจัดทำสื่อธรรมะ จัดทำเพื่ออุทิศบุญกุศลหรือใช้เป็นหนังสืองานศพ ซึ่งเรามุ่งเน้นการเผยแผ่แต่หนังสือที่ถูกต้องตรงตามหลักพุทธศาสนา จัดทำให้มีราคาที่เหมาะสมแก่การเผยแผ่ โดยเป้าหมายให้ราคาถูกลงเรื่อย ๆ ตามจำนวนที่เราร่วมกันพิมพ์ที่มากขึ้น ที่สำคัญ ทุกๆ การสั่งซื้อของท่าน เราจะมอบ 10% จากค่าคอมที่ได้รับ เพื่อสมทบเข้ากองทุนในการดำเนินงานของ ศูนย์ปฏิบัติธรรม "บ้านธรรมนำใจ" หัวลำโพง กรุงเทพฯ ที่เปิดให้สาธุชนทั่วไปได้เข้ามาปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานกันได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย รวมถึงห้องสมุดธรรมะที่มีหนังสือธรรมะให้ยืมและแจกเป็นธรรมทานอีกด้วย


บุ๊คดีดอทคอมบรรจงคัดสรรหนังสือธรรมะ และหนังสือสวดมนต์จากหลายสำนักพิมพ์ ซึ่งทุกโรงพิมพ์ที่รับจัดพิมพ์หนังสือธรรมะ และหนังสือสวดมนต์เราก็ได้เลือกเป็นอย่างดี โดยเรามุ่งเน้นให้ผู้ที่ต้องการพิมพ์หนังสือสวดมนต์จำนวนมากๆนั้น ให้ได้ราคาจัดพิมพ์ในถูกที่สุดและได้ของดีที่สุด และยังบริการจัดส่งฟรี (กรุงเทพและปริมณฑลฯ) โดยไม่มีขั้นต่ำ หนังสือธรรมะที่บุ๊คดีนำมาเผยแผ่ให้ทุกท่านนั้น ล้วนได้รับการยอมรับและเชื่อถือได้ในการพิมพ์หนังสือธรรมะได้ความถูกต้องตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธองค์ ที่มาในพระไตรปิฎก ครบถ้วนทั้ง พระสูตร พระอภิธรรม และพระวินัย เพราะเหตุนั้น ท่านที่สั่งพิมพ์หนังสือธรรมะ หนังสือสวดมนต์ หรือ แผ่นพับสวดมนต์ กับบุ๊คดีดอทคอม สามารถเชื่อมั่นได้เลยว่า ได้มอบธรรมทาน อันเป็นของแท้ ของจริง ให้กับญาติธรรม นับเป็นบุญกุศลอันยิ่งใหญ่ สมดังพุทธพจน์ ที่ว่า สพฺพทานํ ธมฺมานํ ชินาติ. การให้ธรรมะเป็นทาน ชนะการให้ทั้งปวงฯ บุ๊คดีดอทคอม ขอกราบอนุโมทนาในบุญกุศลที่ทุกท่าน ได้ทำร่วมกันในทุกๆ เล่มหนังสือที่จัดซื้อ-จัดพิมพ์มา ณ โอกาสนี้.